VDB Packaging

Privacy beleid


Artikel 1. Van den Berghe & Co nv

Dit privacy beleid is van toepassing op de dienstverlening van Van den Berghe & Co nv, met maatschappelijke zetel te B-1853 Strombeek-Bever, Kleinewinkellaan 42, met het ondernemingsnummer BE0452.601.802, vertegenwoordigd door de heer Bart Van den Berghe (hierna Van den Berghe & Co nv genoemd). 

Van den Berghe & Co nv is gespecialiseerd in verpakkingen van alle toepassingen voor food en non-food producten. Wij bieden groothandelaars een optimale ondersteuning voor de uitbouw van hun productgamma en klantenkring. 

Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door Van den Berghe & Co nv, meer bepaald hoe gegevens worden verzameld, gebruikt, beschermd en gedeeld. Daarbij leeft Van den Berghe & Co nv de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Van den Berghe & Co nv geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. 

Van den Berghe & Co nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van de ondernemingen waarnaar op haar website gerefereerd wordt, evenmin voor het feit of deze ondernemingen de van toepassing zijnde regelgeving en wetgeving naleven. 

De website van Van den Berghe & Co nv maakt beperkt gebruik van cookies. Voor gedetailleerde informatie hieromtrent verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

Artikel 2. Welke persoonsgegevens?

Van den Berghe & Co nv werkt voornamelijk in een B2B context. Zij verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospecten, fabrikanten, importeurs, distributeurs en leveranciers. Afhankelijk van het product of dienst die u bij Van den Berghe & Co nv afneemt, betreft dit volgende persoonsgegevens: 
  • Algemene contactgegevens zoals uw naam en voornaam, adresgegevens, telefoon nummer, e-mailadres 
  • Alle informatie die de betrokkene vrijwillig heeft gecommuniceerd 

Artikel 3. Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?

Van den Berghe & Co nv verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens voornamelijk wanneer u telefonisch contact met ons opneemt of via e-mail, of wanneer u ons via de website contacteert via de daartoe voorziene formulieren of het contactformulier. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen. 

Van den Berghe & Co nv verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden: 

1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van Van den Berghe & Co nv en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen. 

2. Om een zakenrelatie of arbeidsrelatie met u aan te gaan en om onze dienstverlening op een correcte manier te kunnen uitoefenen. 

3. Om aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen. 

Artikel 4. Met welk grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Van den Berghe & Co nv verwerkt de gegevens van de betrokkene in het kader van het uitoefenen van onze dienstverlening. Daartoe wordt met de klant een offerte, bestelbon of overeenkomst ondertekend. 

Van den Berghe & Co nv maakt op heden nog geen gebruik van nieuwsbrieven. 

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren. 

Artikel 5. Met wie delen we mogelijk uw persoonsgegevens?

Van den Berghe & Co nv kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening. Indien Van den Berghe & Co nv uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, zal met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst worden afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt. 

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. 

Artikel 6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door Van den Berghe & Co nv bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens. 

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven. 

Artikel 7. Passende technische en organisatorische maatregelen

Van den Berghe & Co nv neemt inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang tot persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Zo heeft Van den Berghe & Co nv Antivirus firewall server op kantoor en in de Cloud. Er zijn toegangsniveaus ingebouwd in de server. Regelmatige back-ups, evenals regelmatige updates en upgrades worden uitgevoerd. Alle toegangen zijn beveiligd met een paswoord. 

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven. In geen geval kan Van den Berghe & Co nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

Van den Berghe & Co nv verwerkt slechts in beperkte mate persoonsgegevens, waardoor niet alle rechten van betrokkenen op haar zullen van toepassing zijn. Hierbij vindt u een overzicht van alle in de GDPR regelgeving voorziene rechten van betrokkenen.

8.1 Recht van inzage

U bent vrij om uw gegevens al dan niet mee te delen aan Van den Berghe & Co nv . U erkent dat bij weigering van mededeling bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn. U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen. 

8.2. Recht van verbetering

U heeft steeds het recht om Van den Berghe & Co nv te verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. 

8.3. Recht van beperking

U heeft steeds het recht om Van den Berghe & Co nv te verzoeken om de persoonsgegevens die zij van u verwerkt te beperken.

8.4. Recht van wissing

U heeft het recht om Van den Berghe & Co nv te verzoeken om uw gegevens te wissen. U erkent dat bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn.

8.5. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

8.6. Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Van den Berghe & Co nv in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

8.7. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

8.8. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Van den Berghe & Co nv evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

8.9. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Van den Berghe & Co nv te contacteren, hetzij per e-mail via info@vandenberghe-nv.be , hetzij per post naar Van den Berghe & Co nv, Kleine Dries 4, 9450 Haaltert. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen. 

8.10. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be 

Artikel 9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten. 

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd. 

Laatst bijgewerkte versie: 25 juni 2020